Các khu vực phòng sạch sản xuất, thử nghiệm, bảo quản là những khu vực đòi hỏi rất cao về các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Riêng đối với sàn phòng sạch luôn đòi hỏi phải có những giải pháp đảm bảo các yêu cầu về độ phẳng,…