Sơn sàn nhà xưởng thực phẩm là một trong các hạng mục nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn trong sản xuất. Riêng đối với sàn, nền thì các yêu cầu thường đặt ra trong xây dựng mới hoặc cải tạo là đảm bảo được bề mặt phẳng, màu sắc hài…